[Ielts Writing] HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÀI IELTS TASK 2: DẠNG ADVANTAGES & DISADVANTAGES


Hướng dẫn viết bài writing task 2 dạng : Advantages and Disadvantages

Nhận định đề: đề thi thường đưa ra một vấn đề gì đó và đặt câu hỏi như sau: Do the advantages of this trend far outweigh the disadvantages? hoặc Is this a positive or negative development?

Bài này chúng ta viết thành 4 đoạn bao gồm: 1. Mở bài 2. Đoạn 1 kể tất cả những lợi ích ra, khoảng 140 chữ 3. Đoạn 2 kể những khó khăn bất lợi của chuyện này, khoảng 140 chữ 4. Kết bài

Các đoạn nhớ tách nhau 1 dòng cho rõ ràng, khi đã tách dòng chúng ta không cần lùi đầu dòng. Các bạn nhớ làm outline trực tiếp vô tờ đề và sau đó mới viết.

Để được kết quả tốt chúng ta cần viết chắc chắn về ngữ pháp, viết tốc độ nhanh, dùng từ ngữ đa

dạng, dùng những cụm từ hay một cách có chủ đích. Bài viết phải cân đối với số chữ (50-140-140-50) tương ứng với mở bài, 2 thân bài và kết bài. ( Số chữ gợi ý ở trên là tương đối, chúng ta có thể viết dài hơn một chút nhưng không viết thân bài quá ngắn và 2 đoạn thân bài phải cân đối với nhau).

Ý không phải là yếu tố quyết định trong bài viết này nhưng ý có liên quan và thuyết phục sẽ làm cho bài được đánh giá cao hơn.

Sau đây là đề thi ngày 23/06/2018 để các bạn tham khảo.

Pros 23rd June 2018

In many places, people’s lifestyle is changing rapidly and this affects family relationship. Do you think the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Ad: – higher income, not farmers, knowledge, skills. – conditions: better medical care, vacation, help each other. – Technology: keep in touch. – Young people: more respect, speak their mind, more freedom, make decision on their own volition.

Dis: – Underestimate family traditions – As much respect to their parents as those in the past – Not close, not a lot of time together, busy – Selfishness, live for themselves, not sacrifice for the others – The divorce rate is rising, more or less on children.

In today’s world with rapid changes in all aspects, people need to adjust themselves and adapt to new trends. However, some people argue that new lifestyles may have some negative influences on family connections. This essay will discuss/examine/analyze the pros and cons of this trend in depth.

To start with, there are several merits resulting from the modern lifestyle to families and family relationship. First, the immense effects of technological innovations on our modern world seem to change us in many ways. Modern people across national borders can easily keep in touch with their family members via modern internet applications and this phenomenon does help people to connect each other conveniently and fast. As modern people are more likely to interact with others from different nationalities, the direct outcome is the tremendous change in people’s frame of mind. There is now a sense among most people that parents appear to be more open-minded and easy-going. Most parents now allow kids to speak their mind and choose their job based on their own volitions. The modern lifestyle surely encourages freedom and independence among people of the same family and most young people now bear less pressure from their parents when it comes to making decision with regard to their personal lives.

However, it is rather simple to name the challenges brought by these changes to families. One major problem is that technologies also separates people and deter them from connecting with each other in a meaningful way. Some people think that they are with their children but the fact is that they just stay in one place with their children while different people do different things in the same house. Another major drawback is the less respect to elderly people and parents in families. It seems that Western cultures have a great effect on the whole world and some young people seem to underestimate or even ignore some traditional values of families. With the fast pace of life combined with mounting pressure, people are always busy and time with their children or parents or spouses is so scarce. Some people also express their concern about the selfishness of people these days when people live for themselves instead of sacrificing for others. Finally, the direct consequence of the modern lifestyle is the high divorce rate in most nations across the world.

By way of conclusion, no matter how the modern lifestyle affects family relationship, it is our job to preserve precious values handed down through generations.. Families must be perceived as the sweet home of people and the driving force behind their success in life.

Bài viết này được thực hiện tại lớp Test vào tối nay (28/06/2018) trong thời gian dưới 20 phút ( viết trực tiếp trên máy tính)

Một số cụm từ hay chúng ta có thể học từ bài viết này:

1. Adjust themselves and adapt to new trends :Thay đổi bản thân và thích nghi với xu hướng mới 2. Merits resulting from viết tắt Which result from: để lại kết quả lại là 3. People across national borders :Người ta ở các nước khác nhau 4. Keep in touch with: Giữ liên lạc 5. Does help people to: Câu trúc nhấn mạnh 6. The tremendous change: Thay đổi đang kể 7. People’s frame of mind: Lối suy nghĩ của người ta 8. There is now a sense among most people that: Có sự đồng thuận giữa ai đó rằng 9. To speak their mind: Nói lên quan điểm của chúng 10. Based on their own volitions: Theo mong muốn của chính chúng 11. When it comes to noun/V-ing: Khi nói đến cái gì đó 12. Challenges brought by: Viết rút gọn của relative clause pasive 13. Deter them from bằng với prevent from 14. The fast pace of life: Nhịp sống nhanh 15. Mounting pressure: Áp lực gia tăng 16. Express their concern about: Bày tỏ sự lo ngại về cái gì đó 17. By way of conclusion: In conclusion 18. Handed down through generations: Đã được truyền lại nhiều thế hệ 19. Must be perceived as: Được nhận định như là 20. The driving force behind their success: Lực đẩy phía sau thành công

Bài viết này để tham khảo và đây không phải là cách tiếp cận duy nhất đối với đề này. Để viết tốt các bạn cần học nhiều từ mới, viết nhiều câu theo chủ đề từ mới và theo dạng cấu trúc ngữ pháp, sau đó là tập viết các đoạn văn ngắn và nguyên bài essay.

Để có kết quả tốt quan trọng nhất là viết tốt và nhanh sau đó mới tới viết khéo léo và hay. Trước khi đi thi thi sinh cần phải viết được ít nhất 8 bài essay ( mỗi dạng đề 2 bài) trong thời gian quy định và nhờ những người đủ trình độ nhận xét.

Have fun and enjoy your learning!

Featured Posts
Recent Posts
Archive