BÀI VIẾT THAM KHẢO CỦA ĐỀ THI THỨ 7 (11/11/2017)


2 Q Topic 11th November 2017

People in many countries are spending less time with their families What are the reasons? what are the effects of this trend?

Q1 causes

. busy, fast pace of life , the rat race . other activities : more enjoyable . not realize the values of families . not good: time management

Q2 effects

. bad: relationship . hard: understand, share, promote the family spirit . young : turn to friends for advice , count on peers

Family values have been handed down through generations and people are supposed to treasure these values. However, one disturbing fact in the modern society is that less time is spent for families. This essay will analyze the causes associated with this trend and consider its impacts.

To begin with, the fast pace of life and the busy rat race are to blame for this rising phenomenon. In an effort to earn a living and advance on the career ladder, many people lean into work and the negative outcome of the trend is the lack of time for their families and their children. In addition, time management is surely one vital skill in the modern world but few people know to rationally arrange their time to keep a work-life balance and to spend with their beloved family members. Moreover, a wide range of recreational activities are available for people outside and some are tempted by such activities rather than the meaningful time with their parents or spouses and kids. Above all, one fact that can explain for the trend is the poor understanding of young people about the true values of families and family connection. Many young people these days tend to take their families for granted and they prefer hanging out with friends to coming back home.

As regards some influences of this trend on the society as a whole and individuals in particular, it is evident that people will find it extremely hard to really understand each other unless they have sufficient time together. Hence, the lack of time with each other will undoubtedly lead to the lack of mutual understanding, sharing and sympathy or even love. In extreme cases, the trend may result in conflicts and other hassles in families. Without time together, people cannot promote the family spirit and pass on important values to their children. More seriously, when kids and young people are in need of guidance, care and love from parents but they cannot get the prompt support, they may turn to their peers for help and advice. Some young people even commit crime or get into trouble with social evils when they lose faith in their parents.

In conclusion, the meaning of family relationship is never to doubt. Thus, it is highly recommended that people realize what really matters to them and their happiness and time with their families should be regarded as a priority.

Bài viết được thực hiện trong 17 phút tại lớp test.

. Muốn viết tốt phải luyện tập thường xuyên luyện từ viết câu tới viết đoạn văn ngắn và viết một bài essay. . Thứ tự để viết tốt: chắc ngữ pháp là quan trọng nhất. Thứ hai là viết phải nhanh. Thứ ba là từ ngữ đa dạng, chủ động dùng những cụm từ hay để gây ấn tượng với người đọc. Thứ tư là dùng nhuần nhuyễn các điểm nhấn về ngữ pháp. (Có bốn loại điểm nhấn) . Biết lượng sức mình. Không viết màu mè quá sức mình. Ý không phải là yếu tố quan trọng nhất trong bài viết này.

. Không nên viết bài ngắn, tỉ lệ đẹp nhất cho bài viết là 50-140-140-50 (đó là số chữ cho 4 đoạn). Điều này đã được kiểm chứng qua nhiều lần thi của chính người dạy học và hàng ngàn học trò, viết ngắn không thể điểm cao được.

. Một số cụm từ hay trong bài này: 1. Have been handed down through generations: được truyền lại qua nhiều thế hệ. 2. To be supposed to: được kỳ vọng làm gì đó. 3. One disturbing fact is that: một sự thật đáng lo ngại là. 4. The causes associated with: cụm rút gọn của relative clause 5. Fast pace of life: nhịp sống nhanh. 6. the busy rat race: cuộc bon chen bận rộn. 7. are to blame for: đáng bị trách 8. in an effort to V = in an attempt to V: trong một nỗ lực để làm gì đó 9. advance on the career ladder = to advance on the ladder of success: thăng tiến trên nấc thang sự nghiệp. 10. To lean into work: cắm đầu vào làm việc. 11. is surely a vital skill: điểm nhấn về adverb (adverb đi với noun) 12. to rationally arrange their time: sắp xếp thời gian một cách khôn ngoan 13. keep a work-life balance: giữ một sự cân đối trong công việc và cuộc sống. 14. To take something for granted: xem cái gì đó hay ai đó là đương nhiên, là luôn như vậy, không cần quan tâm. 15. as a whole: như một tổng thể 16. in particular: nói riêng 17. the lack of…: sự thiếu cái gì đó. 18. mutual understanding: hiểu biết lẫn nhau. . To result in conflicts and other hassles: để lại kết quả là mâu thuẫn và những rắc rối khác nữa. 19. promote the family spirit: thúc đẩy tinh thần gia đình. 20. to pass on something to their children: truyền lại cái gì đó cho con cái. 21. to be in need of: đang cần cái gì đó. 22. the prompt support: sự hỗ trợ kịp lúc. 23. turn to their peers: quay sang bạn đồng trang lứa. 24. to commit crime: phạm pháp 25. get into trouble: gặp rắc rối 26. to loose faith in someone: mất niềm tin vào ai đó. 27. is not to doubt: không phải để nghi ngờ.

. Thông thường chúng ta chỉ dùng được khoảng 10% những từ hay mà chúng ta biết trong một bài essay nhất định. Vì vậy, mình phải học trước và luyện viết câu thật nhiều với hàng trăm thậm chí hàng ngàn cụm từ hay. . Những cụm từ hay lấy ở đâu ra mà học? -Trong các bài đọc. -Trong các bài VOA -Trong các bài TED Talk - Trong các tài liệu chuẩn của người bản ngữ và cả những bài viết mẫu của những người đủ trình độ.

Featured Posts
Recent Posts
Archive